STC Hub

Our Rank 21 guild is recruiting - DM @Reiga or @R2Dae2 on Discord if interested

Extended Warranty

2023년 11월 7일 20:30 UTC

2023년 11월 9일 19:19 UTC

An Extended post discussing the most underrated skill in ST

관리인

© 2024 STC Hub    |    CC BY-NC-ND 4.0   

69,335

에어십 파워

4,348

체력

2,490

공격력

4,046

방어력

위협

18,845

90

회피

38%

치명타 확률

치명타 대미지

10%

2.0x

자급자족 저거너트 두꺼운 피부 견고함 강타

12

12

12

12

12

12

센세

© 2024 STC Hub    |    CC BY-NC-ND 4.0   

111,825

에어십 파워

6,353

체력

444

공격력

36,515

방어력

위협

3,336

30

회피

52%

치명타 확률

치명타 대미지

39%

3.6x

진정한 암살자 소드 마스터 회오리 공격 마름쇠 단검 던지기

12

12

12

11

11

12

아치 드루이드

© 2024 STC Hub    |    CC BY-NC-ND 4.0   

73,850

에어십 파워

4,574

체력

1,008

공격력

73,576

방어력

위협

6,839

10

회피

0%

치명타 확률

치명타 대미지

5%

2.0x

원시 마법 마나 방패 추가 품질 보증 더블 캐스팅 대마법사

12

12

12

12

11

12